auditorium

/ˌɑːdəˈtorijəm/

  • Danh Từ
  • phòng thính giả, giảng đường

Những từ liên quan với AUDITORIUM