back

/ˈbæk/

 • Danh Từ
 • lưng (người, vật)
 • ván lưng, ván ngựa (ghế)
 • đằng sau
  1. at the back of the house: ở đằng sau nhà
 • mặt sau, mặt trái; sống (dao); gáy (sách); mu (bàn tay)
  1. the back of an envelope: mặt sau cái phong bì
 • chỗ trong cùng
  1. at the back of the stage: ở chỗ trong cùng của sân khấu
 • (thể dục,thể thao) hậu vệ
 • back and belly
  1. cái ăn cái mặc
 • at the back of one's mind
  1. trong thâm tâm, trong đáy lòng
 • to be at the back of somebody
  1. đứng đằng sau lưng ai; trợ lực cho ai, ủng hộ ai, làm hậu thuẫn cho ai
 • đuổi theo sát ai
 • to be at the back of something
  1. biết được nguyên nhân sâu xa, nắm được bí mật của cái gì
 • to be on one's back
  1. nằm ngửa
 • bị thua, bị thất bại, nàm vào hoàn cảnh bất lực
 • ốm liệt giường
 • behind one's back
  1. làm việc cật lực, làm việc đến sụm cả lưng
 • to break somebody's back
  1. bắt ai làm việc cật lực
 • đánh gãy sống lưng ai
 • to crouch one's back before somebody
  1. luồn cúi ai, quỵ luỵ ai
 • to get (set) somebody's back up
  1. làm cho ai nổi giận, làm cho ai phát cáu
 • to get (put, set) one's back up
  1. nổi giận, phát cáu
 • to get to the back of something
  1. hiểu được thực chất của vấn đề gì
 • to give (make) a back
  1. cúi xuống (chơi nhảy cừu)
 • to put one's back into something
  1. miệt mài làm việc gì, đem hết nhiệt tình ra làm việc gì
 • to rob one's belly to cover one's back
  1. (xem) rob
 • to talk throught the back of one's neck
  1. (xem) neck
 • to turn one's back upon somebody
  1. quay lưng lại với ai
 • with one's back against (to) the wall
  1. lâm vào thế cùng
 • there is something at the back of it
  1. trong việc này có điều gì uẩn khúc
 • Tính từ
 • sau; hậu
  1. back yard: sân sau
  2. back room: phòng ở phía sau
  3. back street: phố vắng vẻ, phố lẻ
  4. to take a back seat: ngồi ở hàng ghế sau; (nghĩa bóng) nhận một địa vị thấp hèn
 • còn chịu lại, còn nợ lại
  1. back rent: tiền thuê nhà còn chịu lại
 • để quá hạn, cũ, đã qua
 • ngược, lộn lại, trở lại
  1. a back current: dòng nước ngược
 • Trạng Từ
 • lùi lại, về phía sau
  1. keep back!: lùi lại!
  2. to step back a pace: lùi lại một bước
 • trước (thời gian)
  1. some few years back: vài năm trước
 • trả lại, trở lại, ngược lại
  1. to go back: trở lại, đi về
  2. to send back: gửi trả lại
  3. to bow back: cái chào trả lại
 • cách, xa
  1. the house stands back from the road: ngôi nhà ở xa đường cái
 • back and forth
  1. tới lui
 • to go back on a friend
  1. phản bạn
 • to go back on one's word
  1. không giữ lời hứa
 • there and back
  1. đến đó và trở lại
 • Động từ
 • lùi
  1. to back a car into the garage: lùi ôtô vào nhà xe
 • ủng hộ (một kế hoạch...)
  1. to back someone up: ủng hộ ai bằng mọi cách
 • đánh cá, đánh cuộc (một con ngựa...)
 • đóng gáy (quyển sách)
 • cưỡi (ngựa)
 • cùng ký vào, ký tiếp vào (một văn kiện...)
 • lùi lại
 • dịu trở lại (gió)
 • to back down
  1. bỏ, chùn lại; lùi; thoái lui
 • to back out
  1. nuốt lời
 • lui, rút lui; lẩn trốn
  1. to back out of a duty: lẩn trốn trách nhiệm
 • to back and fill
  1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lưỡng lự, do dự
 • phía sau

Những từ liên quan với BACK

rearward, finance, past, following, final, rear, hind, assist, backward, advocate, encourage, posterior, favor, endorse