Bagful | Nghĩa của từ bagful trong tiếng Anh

/ˈbægˌfʊl/

  • Danh Từ
  • bao (đầy), túi (đầy),
    1. a bagful of rice: một bao gạo

Những từ liên quan với BAGFUL

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày