bash

/ˈbæʃ/

 • Danh Từ
 • cú đánh mạnh
 • to have a bash at it
  1. (từ lóng) thử làm việc đó, gắng làm việc đó
 • Động từ
 • đánh mạnh, va mạnh, đập mạnh
  1. to bash in the lid of a box: đập mạnh nắp hộp xuống
  2. to bash one's head against something: đập đầu vào cái gì

Những từ liên quan với BASH

strike, punch, clobber, smash, celebration