basilisk

/ˈbæsəˌlɪsk/

  • Danh Từ
  • (thần thoại,thần học) rắn thần
  • (động vật học) giông túi (loài giông có túi khí ở đầu)

Những từ liên quan với BASILISK