Basilisk | Nghĩa của từ basilisk trong tiếng Anh

/ˈbæsəˌlɪsk/

  • Danh Từ
  • (thần thoại,thần học) rắn thần
  • (động vật học) giông túi (loài giông có túi khí ở đầu)

Những từ liên quan với BASILISK

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày