bedeck

/bɪˈdɛk/

  • Động từ
  • trang hoàng, trang trí; trang điểm
    1. stress bedecked with flags: phố xá trang hoàng cờ xí

Những từ liên quan với BEDECK

lard, embellish, gem, decorate