behind the bank

 • Behind the bank.
 • Sau ngân hàng
 • The book is behind the table
 • Quyển sách ở sau cái bàn
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Is the bank far?
 • Ngân hàng có xa không?
 • My house is close to the bank
 • Nhà tôi gần ngân hàng
 • Near the bank
 • Gần ngân hàng
 • When does the bank open?
 • Khi nào ngân hàng mở cửa?

Những từ liên quan với BEHIND THE BANK