Bid | Nghĩa của từ bid trong tiếng Anh

/ˈbɪd/

  • Danh Từ
  • sự đặt giá, sự trả giá (trong một cuộc bán đấu giá)
  • sự bỏ thầu
  • (thông tục) sự mời
  • sự xướng bài (bài brit)
  • to make a bid for
    1. tìm cách để đạt được, cố gắng để được
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày