biweekly

/baɪˈwiːkli/

  • Tính từ
  • một tuần hai lần
  • hai tuần một lần
  • Danh Từ
  • tạp chí (báo...) ra hai tuần một kỳ

Những từ liên quan với BIWEEKLY