bloodhound

/ˈblʌdˌhaʊnd/

  • Danh Từ
  • chó (săn) dò thú, chó đánh hơi
  • mật thám

Những từ liên quan với BLOODHOUND

dick, eye, snoop, prosecutor, gumshoe, bull, agent, spy, fink, reporter