boil

/ˈbojəl/

 • Danh Từ
 • (y học) nhọt, đinh
 • sự sôi; điểm sôi
  1. to bring to the boil: đun sôi
  2. to come to the boil: bắt đầu sôi
  3. to be at the boil: ở điểm sôi, đang sôi
 • Động từ
 • sôi
 • đun sôi, nấu sôi; luộc
 • (nghĩa bóng) sục sôi
  1. to boil over with indignation: sục sôi căm phẫn
  2. to make one's blood boil: làm cho máu sôi lên, làm giận sôi lên
 • to boil away
  1. tiếp tục sôi
 • sôi cạn; nấu đặc lại
 • to boil down
  1. nấu đặc lại; cô đặc lại
 • tóm tắt lại, rút lại
  1. the matter boils down to this: việc rút lại là thế này, việc chung quy là thế này
 • to boil over
  1. sôi tràn ra
 • boiled shirt
  1. sơ mi là cứng ngực
 • to keep the pot boiling
  1. (xem) pot

Những từ liên quan với BOIL

flare, sore, simmer, pustule, evaporate, carbuncle, poach, blister, abscess, pimple, stew