Boomer | Nghĩa của từ boomer trong tiếng Anh

/ˈbuːmɚ/

  • Danh Từ
  • (động vật học) con canguru đực

Những từ liên quan với BOOMER

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày