borneo

/ˈborniˌoʊ/

Những từ liên quan với BORNEO