Bottom–up | Nghĩa của từ bottom–up trong tiếng Anh

/ˈbɑːtəmˈʌp/

Những từ liên quan với BOTTOM–UP

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày