Breakwater | Nghĩa của từ breakwater trong tiếng Anh

/ˈbreɪkˌwɑːtɚ/

  • Danh Từ
  • đê chắn sóng (ở hải cảng)

Những từ liên quan với BREAKWATER

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày