Broad–brush | Nghĩa của từ broad–brush trong tiếng Anh

/ˈbrɑːdˌbrʌʃ/

Những từ liên quan với BROAD–BRUSH

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày