Broccoli | Nghĩa của từ broccoli trong tiếng Anh

/ˈbrɑːkəli/

  • Danh Từ
  • cây bông cải xanh

Những từ liên quan với BROCCOLI

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày