Budding | Nghĩa của từ budding trong tiếng Anh

/ˈbʌdɪŋ/

  • Danh Từ
  • (nông nghiệp) sự ghép mắt
  • Tính từ
  • bắt đầu nảy nở (tài năng...)

Những từ liên quan với BUDDING

fledgling, potential, nascent, embryonic, fresh, incipient
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày