buoy

/ˈbuːwi/

 • Danh Từ
 • (hàng hải) phao, phao cứu đắm ((cũng) life buoy)
 • (nghĩa bóng) chỗ nương tựa
 • Động từ
 • đặt phao, thả phao
  1. to buoy [out] a channel: thả phao ở eo biển
 • ((thường) + up) giữ cho khỏi chìm, làm cho nổi, nâng lên
 • ((thường) + up) giữ vững tinh thần, làm cho phấn chấn
  1. to be buoyed up with new hope: phấn chấn lên với niềm hy vọng mới

Những từ liên quan với BUOY

beacon