business is good

 • Business is good.
 • Việc làm ăn tốt
 • How's business?
 • Việc làm ăn thế nào?
 • I'm here on business
 • Tôi ở đây để làm ăn
 • None of your business
 • Không phải chuyện của anh
 • Let’s get down to the business, shall we?
 • Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?
 • I’ve been hoping to establish business relationship with your company.
 • Tôi vẫn luôn hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông.
 • We are going for business on the basic of mutual benefit.
 • Chúng tôi chủ trương kinh doanh trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.
 • To have this business concluded, you need to lower your price at least by 3%.
 • Để ký được hợp đồng này thì anh phải giảm giá ít nhất 3%.
 • It's none of your business.
 • Không phải là chuyện của bạn.
 • None your business.
 • Không phải việc của bạn.
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • Good afternoon
 • Chào (buổi chiều)
 • Good evening sir
 • Chào ông (buổi tối)
 • Good idea
 • Ý kiến hay
 • Good Luck
 • Chúc may mắn
 • Good morning
 • Chào (buổi sáng)
 • Have a good trip
 • Chúc một chuyến đi tốt đẹp
 • He's a very good student
 • Anh ta là một học viên tốt
 • I feel good
 • Tôi cảm thấy khỏe
 • I think it tastes good
 • Tôi nghĩ nó ngon

Những từ liên quan với BUSINESS IS GOOD