business

/ˈbɪznəs/

 • Danh Từ
 • việc buôn bán, việc kinh doanh, việc thương mại
  1. to do business with somebody: buôn bán với ai
  2. to go into business: đi vào con đường kinh doanh
 • công tác, nghề nghiệp; công việc, nhiệm vụ việc phải làm
  1. teacher's business: công việc của giáo viên
  2. to make it one's business to do something: coi nhiệm vụ của mình là phải làm cái gì
  3. to get (come) to business: bắt tay vào công việc
 • quyền
  1. you have no business to do that: anh không có quyền làm như vậy
 • việc khó khăn
  1. what a business it is to meet him: gặp anh ta thật là một điều khó khăn
 • tuồm vấn đề; quá trình diễn biến
  1. to be sick of the whole business: chán ngấy với việc này rồi
 • vấn đề trong chương trình nghị sự
  1. the business of the day: chương trình nghị sự
 • sự giao dịch
  1. man of business: người thay đổi để giao dịch
 • (thông tục) phần có tác dụng thực tế (của cái gì)
 • cách diễn xuất (trên sân khấu)
 • nhuồm khoé
 • to be out of business
  1. vỡ nợ, phá sản
 • business is business
  1. công việc là công việc, tình là tình (không nhập nhằng lẫn lộn được)
 • to do big business
  1. buôn bán lớn
 • to do somebody's business; to do the business for somebody
  1. giết ai
 • everybody's business is nobody's business
  1. (tục ngữ) làm sãi không ai đóng cửa chùa
 • go about your business!
  1. (xem) go
 • good business!
  1. (thông tục) rất tốt! tuyệt! cừ thật!
 • to mean business
  1. thực bụng muốn làm ăn (với nhau)
 • tình trạng bận rộn
 • Động từ
 • kinh doanh