Butane | Nghĩa của từ butane trong tiếng Anh

/ˈbjuːˌteɪn/

  • Danh Từ
  • (hoá học) butan

Những từ liên quan với BUTANE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày