call

/ˈkɑːl/

 • Danh Từ
 • tiếng kêu, tiếng la, tiếng gọi
  1. a call for help: tiếng kêu cứu
  2. within call: ở gần gọi nghe được
  3. the call of the sea: tiếng gọi của biển cả
 • tiếng chim kêu; tiếng bắt chước tiếng chim
 • kèn lệnh, trống lệnh, còi hiệu
 • lời kêu gọi, tiếng gọi
  1. the call of the country: lời kêu gọi của tổ quốc
  2. the call of conscience: tiếng gọi của lương tâm
 • sự mời, sự triệu tập
  1. to have a call to visit a sick man: được mời đến thăm người ốm (bác sĩ)
 • sự gọi dây nói, sự nói chuyện bằng dây nói
  1. a telephone call: sự gọi dây nói
 • sự thăm, sự ghé thăm, sự đỗ lại, sự ghé lại
  1. to give (pay) somebody a call; to pay a call on somebody: ghé thăm ai
  2. to receive a call: tiếp ai
  3. to return someone's call: thăm trả lại ai
  4. port of call: bến đỗ lại
 • sự đòi hỏi, sự yêu cầu
  1. to have many calls on one's time: có nhiều việc đòi hỏi, mất thời gian
  2. to have many calls on one's money: có nhiều việc phải tiêu đến tiền; bị nhiều người đòi tiền
 • sự cần thiết; dịp
  1. there's no call for you to hurry: chẳng có việc gì cần thiết mà anh phải vội
 • (thương nghiệp) sự gọi vốn, sự gọi cổ phần
 • (sân khấu) sự vỗ tay mời (diễn viên) ra một lần nữa
 • at call
  1. sẵn sàng nhận lệnh
 • call to arms
  1. lệnh nhập ngũ, lệnh động viên
 • no call to blush
  1. việc gì mà xấu hổ
 • close call
  1. (xem) close
 • to get (have) a call upon something
  1. có quyền được hưởng (nhận) cái gì
 • place (house) of call
  1. nơi thường lui tới công tác
 • Động từ
 • kêu gọi, mời gọi lại
  1. to call a taxi: gọi một cái xe tắc xi
  2. duty calls me: bổn phận kêu gọi tôi
  3. to call an actor: mời một diễn viên ra một lần nữa
  4. to call a doctor: mời bác sĩ
 • gọi là, tên là
  1. he is called John: anh ta tên là Giôn
 • đánh thức, gọi dậy
  1. call me early tomorrow morning: sáng mai anh hãy đánh thức tôi dậy sớm
 • coi là, cho là, gọi là
  1. I call that a shame: tôi cho đó là một điều sỉ nhục
 • gợi, gợi lại, nhắc lại
  1. to call something to mind: gợi lại cái gì trong óc, nhắc lại cái gì
 • triệu tập; định ngày (họp, xử...)
  1. to call a meeting: triệu tập một cuộc mít tinh
  2. to call a strike: ra lệnh đình công
  3. to call a case: định ngày xử một vụ kiện
 • phát thanh về phía
  1. this ia the Voice of Vietnam calling Eastern Europe: đây là tiếng nói Việt-Nam phát thanh về phía Đông-Âu
 • gọi, kêu to, la to, gọi to
  1. to call to somebody: gọi ai
  2. to call out: kêu to, la to
 • (+ on, upon) kêu gọi, yêu cầu
  1. to call upon somebody's generosity: kêu gọi tấm lòng rộng lượng của ai
  2. to call on someone to do something: kêu gọi (yêu cầu) ai làm việc gì
  3. to call on somebody for a song: yêu cầu ai hát một bài
 • (+ for) gọi, đến tìm (ai) (để lấy cái gì...)
  1. I'll call for you on my way: trên đường đi tôi sẽ đến tìm anh
 • (+ at) dừng lại, đỗ lại (xe lửa...)
  1. the train calls at every station: tới ga nào xe lửa cũng đỗ lại
 • (+ at, on) ghé thăm, lại thăm, tạt vào thăm
  1. to call at somebody's: ghé thăm nhà ai
  2. to call on somebody: tạt qua thăm ai
 • (+ for) (nghĩa bóng) đòi, bắt buộc phải, cần phải
  1. to call for trumps: ra hiệu đòi người cùng phe đánh bài chủ
  2. this conduct calls for punishment: hành động này cần phải trừng phạt
 • to call aside
  1. gọi ra một chỗ; kéo sang một bên
 • to call away
  1. gọi đi; mời đi
 • to call back
  1. gọi lại, gọi về
 • to call down
  1. gọi (ai) xuống
 • (thông tục) xỉ vả, mắng nhiếc thậm tệ
 • to call forth
  1. phát huy hết, đem hết
 • gây ra
  1. his behaviour calls forth numerous protests: thái độ của anh ấy gây ra nhiều sự phản đối
 • gọi ra ngoài
 • to call in
  1. thu về, đòi về, lấy về (tiền...)
 • mời đến, gọi đến, triệu đến
  1. to call in the doctor: mời bác sĩ đến
 • to call off
  1. gọi ra chỗ khác
 • đình lại, hoãn lại, ngừng lại; bỏ đi
  1. the match was called off: cuộc đấu được hoãn lại
 • làm lãng đi
  1. to call off one's attention: làm đãng trí
 • to call out
  1. gọi ra
 • gọi to
 • gọi (quân đến đàn áp...)
 • thách đấu gươm
 • to call together
  1. triệu tập (một cuộc họp...)
 • to call up
  1. gọi tên
 • gợi lại, nhắc lại (một kỷ niệm)
  1. to call up a spirit: gọi hồn, chiêu hồn
 • gọi dây nói
  1. I'll call you up this evening: chiều nay tôi sẽ gọi dây nói cho anh
 • nảy ra (một ý kiến); gây ra (một cuộc tranh luận...)
 • (quân sự) động viên, gọi (nhập ngũ)
 • to call away one's attention
  1. làm cho đãng trí; làm cho không chú ý
 • to call in question
  1. (xem) question
 • to call into being (existence)
  1. tạo ra, làm nảy sinh ra
 • to call into play
  1. (xem) play
 • to call over names
  1. điểm tên
 • to call a person names
  1. (xem) name
 • to call somebody over the coals
  1. (xem) coal
 • to call something one's own
  1. (gọi là) có cái gì
 • to call a spade a spade
  1. (xem) spade
 • gọi

Những từ liên quan với CALL

reason, signal, contact, phone, order, announce, claim, invite, appeal, proposal, invitation, request, plea, hail, calling