can i access the internet here

 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • I'd like to use the internet
 • Tôi muốn dùng internet
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Can I open a current account here?
 • Tôi có thể mở tài khoản vãng lai ở đây được không?
 • Can I buy stamps here?
 • Tôi có thể mua tem ở đây được không?
 • I got a parcel arrival notice yesterday. Can I get it here?
 • Hôm qua tôi nhận được giấy báo lĩnh bưu phẩm. Tôi có thể nhận lại đây được không?
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Are you here alone?
 • Bạn ở đây một mình hả?
 • Come here
 • Tới đây
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • Here it is
 • Nó đây
 • Here you are
 • Đây nè
 • Here's my number
 • Đây là số của tôi
 • Here's your order
 • Đây là món hàng bạn đặt
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?

Những từ liên quan với CAN I ACCESS THE INTERNET HERE

Internet