can i borrow some money

 • Can I borrow some money?
 • Tôi có thể mượn một ít tiền không?
 • Can I have this money order cashed, please?
 • Tôi có thể rút tiền bằng phiếu này không?
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • Do you have any money?
 • Bạn có tiền không?
 • Do you have enough money?
 • Bạn có đủ tiền không?
 • How much money do you have?
 • Bạn có bao nhiêu tiền?
 • How much money do you make?
 • Bạn kiếm bao nhiêu tiền?
 • I don't have any money
 • Tôi không có tiền
 • I don't have enough money
 • Tôi không có đủ tiền
 • I have money
 • Tôi có tiền
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • Please tell me how you would like to deposit your money?
 • Vui lòng cho tôi biết ông muốn gửi tiền theo phương thức nào?
 • Please bring passbook back when you deposit or withdraw money
 • Khi đến gửi tiền hoặc rút tiền ông nhớ mang theo sổ tiết kiệm nhé
 • If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào
 • May I have a money order?
 • Cho tôi 1 phiếu gửi tiền
 • Please give the money to cashier
 • Làm ơn thanh toán ở quầy thu ngân
 • He needs some new clothes
 • Anh ta cần một ít quần áo mới
 • I need some tissues
 • Tôi cần một ít khăn giấy
 • I'd like some water too, please
 • Tôi cũng muốn một ít nước, xin vui lòng
 • Some books
 • Vài quyển sách

Những từ liên quan với CAN I BORROW SOME MONEY