Nghĩa của cụm từ can i have a receipt please trong tiếng Anh

 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • The post office will stamp and date a receipt, which is to kept by the sender
 • Bưu điện sẽ dán tem và ghi ngày tháng vào hóa đơn, hóa đơn này do người gửi giữ
 • Here’s your receipt.
 • Đây là hóa đơn của anh/chị.
 • Would you like a receipt?
 • Bạn có muốn lấy giấy biên nhận không?
I, can, please, have, a
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can we have a menu please.
 • Làm ơn đưa xem thực đơn
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • Can I have this money order cashed, please?
 • Tôi có thể rút tiền bằng phiếu này không?
 • Can I have the bill, please?
 • Làm ơn tính tiền giúp tôi.
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can you please say that again?
 • Bạn có thể nói lại điều đó được không?
 • Can you repeat that please?
 • Bạn có thể lập lại điều đó được không?
 • Can you speak louder please?
 • Bạn có thể nói lớn hơn được không?
 • Can you put it on the scales, please?
 • Anh đặt nó lên cân giùm.
 • Can you fill in this form, please?
 • Vui lòng điền vào mẫu đơn này.
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • I'll have a cup of tea please
 • Tôi sẽ uống một tách trà
 • I'll have a glass of water please
 • Tôi sẽ uống một ly nước
 • We'll have two glasses of water please
 • Chúng tôi sẽ dùng 2 ly nước, xin vui lòng

Những từ liên quan với CAN I HAVE A RECEIPT PLEASE

receipt
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày