can i make an appointment for next wednesday

 • Can I make an appointment for next Wednesday?
 • Tôi có thể xin hẹn vào thứ tư tới không?
 • Let’s set it up for 9:30 Wednesday.
 • Vậy hãy gặp nhau vào 9 giờ rưỡi sáng thứ tư.
 • Do you want to make a deposit or make a withdrawal?
 • Anh muốn gửi tiền hay rút tiền?
 • Do you have an appointment?
 • Bạn có hẹn không?
 • I’m sorry, but I have another appointment.
 • Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác.
 • It’s just the appointment at the lobby of International Hotel.
 • Đó chỉ là cuộc hẹn ở sảnh khách sạn Quốc Tế.
 • Can I make a reservation?
 • Có đặt trước được không?
 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
 • Next time
 • Kz tới
 • The book is next to the table
 • Quyển sách ở cạnh cái bàn
 • They're planning to come next year
 • Họ dự tính đến vào năm tới
 • When is the next bus to Philidalphia?
 • Chuyến xe buýt kế tiếp đi Philadelphia khi nào?
 • The operation is next week
 • Cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành vào tuần tới
 • I’d prefer to meet in the morning. I’m going to be out of the office most afternoons next week.
 • Tôi muốn gặp vào buổi sáng. Hầu như các buổi chiều tuần sau, tôi sẽ không có mặt ở văn phòng.
 • I’m calling you about my scheduled visit to your office in Chicago early next month.
 • Tôi gọi đến về lịch trình thăm viếng công ty anh ở Chicago đầu tháng sau.
 • How about the next flight
 • Các chuyến bay tiếp theo thì thế nào?
 • How much money do you make?
 • Bạn kiếm bao nhiêu tiền?
 • I'd like to make a phone call
 • Tôi muốn gọi điện thoại
 • I'd like to make a reservation
 • Tôi muốn đặt trước
 • Make yourself at home
 • Cứ tự nhiên

Những từ liên quan với CAN I MAKE AN APPOINTMENT FOR NEXT WEDNESDAY

next, make, appointment