can i take a message

 • Can I take a message?
 • Tôi có thể nhận một lời nhắn không?
 • Would you take a message please?
 • Bạn nhận giùm một tin nhắn được không?
 • May I leave the message?
 • Tôi có thể để lại tin nhắn không?
 • Can I take a bus there?
 • Tối có thể bắt xe buýt ở đó không?
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Do you take credit cards?
 • Bạn có nhận thẻ tín dụng không?
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How long will it take?
 • Sẽ mất bao lâu?
 • I still have to brush my teeth and take a shower
 • Tôi còn phải đánh răng và tắm
 • I'll take it
 • Tôi sẽ mua nó
 • I'll take that one also
 • Tôi cũng sẽ mua cái đó
 • I'll take you to the bus stop
 • Tôi sẽ đưa bạn tới trạm xe buýt
 • Please take me to the airport
 • Làm ơn đưa tôi tới phi trường
 • Please take me to this address
 • Làm ơn đưa tôi tới địa chỉ này
 • Please take off your shoes
 • Làm ơn cởi giày ra
 • Take a chance
 • Thử vận may
 • Take it outside
 • Mang nó ra ngoài

Những từ liên quan với CAN I TAKE A MESSAGE