can i try it on

 • Can I try it on?
 • Tôi có thể mặc thử không?
 • We can try and repair it for you.
 • Chúng tôi sẽ thử và sửa nó lại cho ông.
 • Can I try it on
 • Tôi có thể thử được không?
 • Try it on
 • Mặc thử nó
try, I, on, it, can
 • Try it
 • Thử nó
 • Try to say it
 • Gắng nói cái đó
 • Try these tables. Take 2 every 3 hours
 • Anh thử uống thuốc này đi. 3 tiếng uống 1 lần, mỗi lần 2 viên
 • May I try it?
 • Tôi có thể thử không?
 • Please try it on
 • Chị mặc thử xem sao
 • I’m quitting because I want to try something different.
 • Tôi bỏ việc vì tôi muốn thử 1 công việc khác.
 • Try your best!
 • Cố gắng lên
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Can I borrow some money?
 • Tôi có thể mượn một ít tiền không?
 • Can I bring my friend?
 • Tôi có thể mang theo bạn không?
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì bạn
 • Can I make an appointment for next Wednesday?
 • Tôi có thể xin hẹn vào thứ tư tới không?

Những từ liên quan với CAN I TRY IT ON