can it be cheaper

 • Can it be cheaper?
 • Có thể rẻ hơn không?
 • Do you have anything cheaper?
 • Bạn có thứ gì rẻ hơn không?
 • I thought the clothes were cheaper
 • Tôi nghĩ quần áo rẻ hơn
 • Is there anything cheaper?
 • Có thứ gì rẻ hơn không?
it, can, be
 • Which one is cheaper?
 • Cái nào rẻ hơn?
 • Are postcards cheaper to send than a letter?
 • Gửi bưu thiếp có rẻ hơn gửi thư không?
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Can I borrow some money?
 • Tôi có thể mượn một ít tiền không?
 • Can I bring my friend?
 • Tôi có thể mang theo bạn không?
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì bạn
 • Can I make an appointment for next Wednesday?
 • Tôi có thể xin hẹn vào thứ tư tới không?
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can I take a message?
 • Tôi có thể nhận một lời nhắn không?
 • Can I try it on?
 • Tôi có thể mặc thử không?
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • Can we have a menu please.
 • Làm ơn đưa xem thực đơn

Những từ liên quan với CAN IT BE CHEAPER