can we have some more bread please

 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • We need more facts and more concrete informations.
 • Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn.
 • If you like it I can buy more
 • Nếu bạn thích nó tôi có thể mua thêm
 • Please speak more slowly
 • Làm ơn nói chậm hơn
 • Can I borrow some money?
 • Tôi có thể mượn một ít tiền không?
 • I'd like some water too, please
 • Tôi cũng muốn một ít nước, xin vui lòng
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Would you please tell me some interesting places nearby?
 • Cô làm ơn giới thiệu cho tôi những danh thắng ở đây được không?
 • Please show me some other color.
 • Làm ơn cho tôi cái màu khác
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can we have a menu please.
 • Làm ơn đưa xem thực đơn
 • Can I have this money order cashed, please?
 • Tôi có thể rút tiền bằng phiếu này không?
 • It's more than 5 dollars
 • Nó hơn 5 đô
 • More than 200 miles
 • Hơn 200 dặm
 • More than that
 • Hơn thế
 • More recently,....
 • gần đây hơn,......
 • No more
 • Không hơn
 • No more, no less
 • Không hơn, không kém

Những từ liên quan với CAN WE HAVE SOME MORE BREAD PLEASE

have, more