can you call me back later

 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?
 • Can you call me back later?
 • Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
 • I'll call back later
 • Tôi sẽ gọi lại sau
 • I'll come back later
 • Tôi sẽ trở lại sau
 • Would you ask him to call me back please?
 • Làm ơn nói với anh ta gọi lại cho tôi
 • I’ve got two committee meetings back to back this afternoon.
 • Tôi có hai cuộc họp liên tiếp vào chiều nay.
 • See you later
 • Gặp bạn sau
 • Now or later?
 • Bây giờ hoặc sau?
 • Sooner or later
 • Sớm hay muộn
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • I'll call you on Friday
 • Tôi sẽ gọi bạn vào thứ sáu
 • I'll call you when I leave
 • Tôi sẽ gọi bạn khi tôi ra đi
 • I'll give you a call
 • Tôi sẽ gọi điện cho bạn
 • Will you call me a taxi please?
 • Làm ơn gọi cho tôi một chiếc tắc xi
 • How do you do? My name is Ken Tanaka. Please call me Ken.
 • Xin chào. Tôi tên Ken Tanaka. Xin hãy gọi tôi là Ken.
 • When are you coming back?
 • Khi nào bạn trở lại?
 • Please bring passbook back when you deposit or withdraw money
 • Khi đến gửi tiền hoặc rút tiền ông nhớ mang theo sổ tiết kiệm nhé
 • Could you tell me when he’ll be back?
 • Anh có thể cho tôi biết khi nào ông ấy sẽ trở về không?
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Call me.
 • Gọi điện cho tôi

Những từ liên quan với CAN YOU CALL ME BACK LATER

back