can you recommend a good restaurant

 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • What do you recommend?
 • Bạn đề nghị gì?
 • I recommend the rib roast.
 • Tôi xin đề nghị món sườn nướng.
 • Have you eaten at that restaurant?
 • Bạn đã ăn ở nhà hàng này chưa?
 • I was about to leave the restaurant when my friends arrived
 • Tôi sắp rời nhà hàng khi những người bạn của tôi tới
 • I'd like to eat at 5th street restaurant
 • Tôi muốn ăn ở nhà hàng trên đường số 5
 • Is there a restaurant in the hotel?
 • Trong khách sạn có nhà hàng không?
 • That restaurant is not expensive
 • Nhà hàng đó không đắt
 • There's a restaurant near here
 • Có một nhà hàng gần đây
 • Where's the closest restaurant?
 • Nhà hàng gần nhất ở đâu?
 • After our visit, we’ll have lunch in a local Korean restaurant
 • Sau chuyến tham quan,chúng ta sẽ ăn trưa ở nhà hàng Hàn Quốc
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • I'm good, and you?
 • Tôi khỏe, còn bạn?
 • Did you have a good journer?
 • Chuyến đi của anh tốt đẹp chứ?
 • You offered very good service for my group. Thanks a lot
 • Cô đã phục vụ đoàn chúng tôi rất tốt. Cảm ơn cô rất nhiều
 • Hello, East Corporation, good morning. May I help you?
 • Xin chào, đây là công ty Phương Đông, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • Jane? Good to hear from you. How are things?
 • Jane phải không. Rất vui vì cô đã gọi. Vẫn ổn chứ?
 • Business is good.
 • Việc làm ăn tốt
 • Good afternoon
 • Chào (buổi chiều)

Những từ liên quan với CAN YOU RECOMMEND A GOOD RESTAURANT

restaurant