can you show me

 • Can you show me?
 • Bạn có thể chỉ cho tôi không?
 • I want to show you something
 • Tôi muốn cho bạn xem một cái này
 • Please show me some other color.
 • Làm ơn cho tôi cái màu khác
 • Please show me the style of jeans in this winter
 • Vui lòng cho tôi xem kiểu quần bò trong mùa đông này
you, can, ME, show
 • Please show me another color
 • Làm ơn đưa cho tôi một màu khác.
 • Please show me your customs declaration, sir
 • Làm ơn cho tôi xem tờ khai hải quan của ông.
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • When you wish an important letter to be sent to the receiver safely, you can register it at the post office
 • Khi anh muốn 1 bức thư quan trọng được gửi tới người nhận an toàn, anh có thể đến bưu điện gửi bảo đảm
 • Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì bạn
 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?
 • Can you call me back later?
 • Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
 • Can you carry this for me?
 • Bạn có thể mang giúp tôi cái này được không?
 • Can you do me a favor?
 • Bạn có thể giúp tôi một việc được không?
 • Can you fix this?
 • Bạn có thể sửa cái này không?
 • Can you give me an example?
 • Bạn có thể cho tôi một thí dụ được không?
 • Can you help me?
 • Bạn có thể giúp tôi không?
 • Can you hold this for me?
 • Bạn có thể giữ giùm tôi cái này được không?
 • Can you please say that again?
 • Bạn có thể nói lại điều đó được không?
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • Can you repeat that please?
 • Bạn có thể lập lại điều đó được không?

Những từ liên quan với CAN YOU SHOW ME