can you throw that away for me

 • Can you throw that away for me?
 • Bạn có thể quẳng cái đó đi giúp tôi được không?
 • Anh thật tốt bụng đã mời chúng tôi.
 • I hope you enjoy the party.
 • Chúng trông thật hấp dẫn.
 • This is the most beautiful desserts I’ve ever seen in my life.
 • My grandmother passed away last year
 • Bà tôi mất hồi năm ngoái
 • Go away!
 • Cút đi
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • When you wish an important letter to be sent to the receiver safely, you can register it at the post office
 • Khi anh muốn 1 bức thư quan trọng được gửi tới người nhận an toàn, anh có thể đến bưu điện gửi bảo đảm
 • Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì bạn
 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?
 • Can you call me back later?
 • Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
 • Can you carry this for me?
 • Bạn có thể mang giúp tôi cái này được không?
 • Can you do me a favor?
 • Bạn có thể giúp tôi một việc được không?
 • Can you fix this?
 • Bạn có thể sửa cái này không?
 • Can you give me an example?
 • Bạn có thể cho tôi một thí dụ được không?
 • Can you help me?
 • Bạn có thể giúp tôi không?
 • Can you hold this for me?
 • Bạn có thể giữ giùm tôi cái này được không?
 • Can you please say that again?
 • Bạn có thể nói lại điều đó được không?
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • Can you repeat that please?
 • Bạn có thể lập lại điều đó được không?
 • Can you show me?
 • Bạn có thể chỉ cho tôi không?

Những từ liên quan với CAN YOU THROW THAT AWAY FOR ME

for, away