can

/kən/

 • Danh Từ
 • bình, bi đông, ca (đựng nước)
 • vỏ đồ hộp, hộp đồ hộp
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ghế đẩu, ghế ngồi ở nhà tiêu
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhà tù, nhà giam
 • to be in the can
  1. đã làm xong và sẵn sàng để đem ra dùng
 • to carry the can
  1. (từ lóng) chịu trách nhiệm, gánh trách nhiệm
 • Động từ
 • đóng hộp (thịt, cá, quả...)
 • ghi vào băng ghi âm, thu vào đĩa (bản nhạc)
 • (từ lóng) đuổi ra khỏi trường (học sinh); đuổi ra, thải ra
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chấm dứt, chặn lại, ngăn lại
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bỏ tù, bắt giam
 • có thể, có khả năng
  1. it can not be true: điều đó không thể có thật được
 • có thể, được phép
  1. you can go now: bây giờ anh có thể đi được
 • biết
  1. can speak English: biết nói tiếng Anh

Những từ liên quan với CAN

jar, keep, bottle, outhouse, aluminum, gunboat, head, commit, bucket, manage, package, canister, privy, receptacle