Cannonade | Nghĩa của từ cannonade trong tiếng Anh

/ˌkænəˈneɪd/

  • Danh Từ
  • loạt súng đại bác
  • Động từ
  • (sử học) nã đại bác

Những từ liên quan với CANNONADE

blitz, bomb
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày