Canton | Nghĩa của từ canton trong tiếng Anh

/ˈkæntn̩/

  • Danh Từ
  • tổng
  • bang (trong liên bang Thuỵ sĩ)
  • Động từ
  • chia thành tổng
  • (quân sự) chia (quân) đóng từng khu vực có dân cư

Những từ liên quan với CANTON

section, subdivision, county
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày