carlsbad caverns

/ˈkɑrəlzˌbæd/

Những từ liên quan với CARLSBAD CAVERNS