cashew

/ˈkæʃu/

  • Danh Từ
  • (thực vật học) cây đào lộn hột

Những từ liên quan với CASHEW