catacomb

/ˈkætəˌkoʊm/

  • Danh Từ
  • hầm để quan tài, hầm mộ
  • hầm rượu

Những từ liên quan với CATACOMB