catastrophe

/kəˈtæstrəfi/

  • Danh Từ
  • tai ương, tai biến, thảm hoạ, tai hoạ lớn
  • kết thúc thê thảm; kết thúc của một vở bi kịch