Caterpillar | Nghĩa của từ caterpillar trong tiếng Anh

/ˈkætɚˌpɪlɚ/

  • Danh Từ
  • sâu bướm
  • (kỹ thuật) dây xích; xe dây xích
  • (nghĩa bóng) người tham tàn; quân hút máu hút mủ

Những từ liên quan với CATERPILLAR

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày