catharsis

/kəˈθɑɚsɪs/

  • Danh Từ
  • (y học) sự tẩy nhẹ
  • (văn học) sự hồi hộp phấn chấn

Những từ liên quan với CATHARSIS