checkroom

/ˈtʃɛkˌruːm/

  • Danh Từ
  • phòng gửi áo mũ
  • phòng giữ hành lý

Những từ liên quan với CHECKROOM