Choice | Nghĩa của từ choice trong tiếng Anh

/ˈtʃoɪs/

 • Danh Từ
 • sự lựa, sự chọn, sự lựa chọn
  1. choice of words: sự chọn từ
  2. to make one's choice of: chọn, lựa chọn
  3. to take one's choice: quyết định chọn một trong nhiều khả năng
  4. at choice: tuỳ thích
  5. by (for) choice: nếu được chọn; bằng cách chọn
 • quyền chọn; khả năng lựa chọn
 • người được chọn, vật được chọn
 • các thứ để chọn
  1. a large choice of hats: nhiều mũ để chọn
 • tinh hoa, phần tử ưu tú
  1. the choice of our youth: những phần tử ưu tú trong thanh niên của chúng ta
 • to have no choice but...
  1. không còn có cách nào khác ngoài...
 • hobson's choice
  1. sự lựa chọn bắt buộc
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày