christian

/ˈkrɪstʃən/

 • Tính từ
 • (thuộc) đạo Cơ-đốc; tin vào Cơ-đốc
 • (thuộc) thánh
 • (thuộc) người văn minh
 • Christian burial
  1. lễ chôn cất theo đúng thủ tục của nhà thờ
 • Christian name
  1. tên thánh
 • Danh Từ
 • người theo đạo Cơ-đốc
 • người văn minh (đối với người dã man như thú vật)