Chug | Nghĩa của từ chug trong tiếng Anh

/ˈtʃʌg/

  • Danh Từ
  • tiếng bình bịch (của máy nổ)
  • Động từ
  • phát ra tiếng bình bịch

Những từ liên quan với CHUG

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày