Cig | Nghĩa của từ cig trong tiếng Anh

/ˈsɪg/

  • Danh Từ
  • (thông tục) điếu thuốc lá

Những từ liên quan với CIG

fog, exhaust, soot, pollution, mist, gas, smog
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày