climb

/ˈklaɪm/

 • Danh Từ
 • sự leo trèo
 • vật trèo qua; vật phải trèo lên
 • Động từ
 • leo, trèo, leo trèo
 • lên, lên cao
  1. the aeroplane climbed slowly: máy bay từ từ lên
 • (thực vật học) leo (cây)
 • (nghĩa bóng) leo lên tới, trèo lên tới
  1. to climb to a position: leo lên tới một địa vị
 • to climb down
  1. trèo xuống, tụt xuống
 • thoái bộ, thụt lùi, lùi lại
 • chịu thua, nhượng bộ

Những từ liên quan với CLIMB

clamber, soar, ascend